TEF: nếu bạn muốn du học tại Pháp và không chỉ


TEF là gì?

Đó là bài kiểm tra đánh giá trình độ kiến thức của ngôn ngữ Pháp. Nó tồn tại từ năm 1998. Có 300 TEF các trung tâm trên thế giới.

Tại sao tôi phải vượt qua TEF?

Bạn cần phải vượt qua TEF, nếu:
1) bạn muốn du học tại các trường cao đẳng hoặc đại học Pháp.
2) bạn muốn di cư đến Canada với Pháp là ngôn ngữ chính.
Sau khi thử nghiệm trong 6-8 tuần bạn sẽ nhận được một chứng chỉ xác định trình độ của bạn của Pháp.

Kết quả là tốt cho 1 năm.

Các bộ phận của TEF

Nó bao gồm 5 phần với 3 bắt buộc và tùy ý 2. Cuối cùng bạn cần trong trường hợp bạn đang đi di cư đến Canada.
Bắt buộc:
Đọc hiểu - 1hour
Phát biểu - 40 phút
Ngữ pháp - 30 phút

Tùy ý:
Thành phần - 1 giờ
Phát biểu - 35 phút

Chi phí của các TEF

Khoảng 100 euro.