Hàn Quốc kiểm tra


KLPT
Đây là một thử nghiệm thành thạo ngôn ngữ quốc tế của Hàn Quốc. Nó được tổ chức hai lần một năm. Nó bao gồm 100 câu hỏi với câu trả lời của nhiều lựa chọn. Nó có 6 cấp độ và kiểm tra về khả năng ngôn ngữ trên người không nói bản địa.

TOPIK
Funny tên của một thử nghiệm của Hàn Quốc. Nó bao gồm 4 phần: từ vựng và ngữ pháp, viết, nghe, và đọc sách. Có 2 loại thử nghiệm một: standart và kinh doanh với 3 cấp độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp.