EJU: Thi tuyển sinh Đại học Nhật Bản cho các sinh viên quốc tế


Điều gì si EJU?
EJU là viết tắt của Thi tuyển sinh Đại học Nhật Bản.
Đó là thử nghiệm cho sinh viên nước ngoài đánh giá mức độ chung của tri thức. Đó là một thử nghiệm cần thiết để bước vào các trường đại học Nhật Bản và cao đẳng.

Cơ cấu tổ chức của EJU
Có những phần sau đây trong các thử nghiệm:

  • Nhật Bản:
    nghe hiểu, đọc, viết một bài luận.
  • Chính xác khoa học: vật lý, hóa học, sinh học, hoặc những người khác theo yêu cầu của một trường đại học bạn có kế hoạch nhập.
  • Kiến thức chung của Nhật Bản và thế giới.
  • Toán học

    EJU được thực hiện hai lần một năm. Kết quả của thử nghiệm có giá trị trong 2 năm.