Pass DELE: 3 cấp độ khác nhau


DELE: Văn bằng Espanol de como Lengua Extranjera.

DELE đã được tạo ra vào năm 1988. Đó là thử nghiệm chính thức chỉ nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha. Nó có 3 cấp:

CIE - Certificado Inicial Espanol de como Lengua Extranjera (của người mới bắt đầu cấp);
DBE - Văn Basico Espanol de como Lengua Extranjera (trung cấp);
DSE - Văn bằng cao cấp Espanol de como Lengua Extranjera (nâng cao).

Mỗi cấp độ bao gồm 5 phần:
Đọc;
Văn bản;


Hiểu;
Ngữ pháp và từ vựng;
Nói.

CIE mất 3 giờ. Nó kiểm tra khả năng hiểu ngôn ngữ và giao tiếp.
DBE có 3,5 giờ. Nó kiểm tra khả năng giao tiếp tự do. Bạn có thể vượt qua nó kể từ khi 16 tuổi.
DSE có 4 giờ. Nó kiểm tra khả năng nói và trình độ cao trong các tình huống khác nhau và hiểu biết về văn hóa và truyền thống của khu vực.

Mỗi bước đi của từng cấp độ đánh giá. Bạn có vượt qua nó hay không (Apto - Không Apto). Kỳ thi được tổ chức hai lần một năm.